Zákonné upozornenia

Definície

Zákazník

Akýkoľvek odborník alebo fyzická osoba spôsobilá v zmysle článku 1123 a nasl. Občianskeho zákonníka, alebo právnická osoba, ktorá navštívi Stránku, na ktorú sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky.

Dodávky a Služby

Skupina LEBON poskytuje Zákazníkom osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).

Obsah

Súhrn prvkov tvoriacich informácie, ktoré sa nachádzajú na Stránke, najmä texty – obrázky – videá.

Informácie o zákazníkoch

Ďalej len „Informácia(e)“, ktoré zodpovedajú všetkým osobným údajom, ktoré by mohla vlastniť skupina LEBON s cieľom riadenia vášho účtu, riadenia vzťahu so zákazníkmi a na účely analýz a štatistík.

Používateľ

Používateľ internetu, ktorý sa pripojí a používa vyššie uvedenú stránku.

Osobné informácie

„Informácie, ktoré umožňujú v akejkoľvek podobe, priamo alebo nepriamo, identifikovať fyzické osoby, ktorých sa týkajú“ (článok 4 Zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978).
Výrazy „osobné údaje“, „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“ a „citlivé údaje“ majú význam definovaný vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR: č. 2016-679)

1. Predstavenie internetovej stránky

Pripojili ste sa na webovú stránku www.lebonprotection.com, ktorá je majetkom spoločnosti Lebon Protection Industrielle. Podľa článku 6 Zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v oblasti digitálnej ekonomiky, používateľom internetovej stránky www.lebonprotection.com predstavujeme totožnosť jednotlivých osôb pôsobiacich v rámci jej realizácie a monitorovania:

Vlastník

Lebon Protection Industrielle, spoločnosť s ručením obmedzeným s kapitálom 120 000 eur – Obchodný a podnikový register (RCS) 310 360 789 DOUAI

LEBON International S.A.R.L, spoločnosť s ručením obmedzeným s kapitálom: 20 000 000 €, Obchodný a podnikový register (RCS) B177542

Zodpovedný redaktor

Pán Fabrice LEBON, vo funkcii prezidenta spoločnosti LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE — audiovizuálny zákon z 29. júla 1982, Zákon č. 2000-79 z 1. augusta 2000

Koncepcia a realizácia

Agence web Silicon Salad – 130 rue Royale 59000 Lille – https://www.siliconsalad.com

Poskytovateľ hostingu

Amazon Web Services – zákon z 1. augusta 2000, články 43-8 až 43-10

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese:
lebon@lebonprotection.com

V súlade s francúzskym zákonom sme prihlásili našu stránku Národnej komisii pre informačné technológie a slobody (CNIL).

2. Všeobecné podmienky používania stránky a ponúkaných služieb

Stránka predstavuje duševné dielo, ktoré je chránené ustanoveniami zákonníka o duševnom vlastníctve a príslušnými medzinárodnými pravidlami a predpismi. Zákazník nesmie nijakým spôsobom opätovne použiť, postúpiť alebo využívať na svoj vlastný účet prvky alebo práce nachádzajúce sa na Stránke, či už vcelku alebo čiastočne.

Používanie stránky www.lebonprotection.com je podmienené úplným a celkovým súhlasom so všeobecnými podmienkami používania, ktoré sú popísané nižšie. Tieto podmienky používania môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo doplnené, a preto vyzývame používateľov stránky www.lebonprotection.com, aby ich pravidelne sledovali.

Táto internetová stránka je bežne kedykoľvek prístupná používateľom. Skupina LEBON môže však rozhodnúť o jej prerušení z dôvodu technickej údržby, pričom sa v takom prípade bude snažiť zákazníkov vopred informovať o dátume a čase takéhoto zásahu. Zodpovedná skupina LEBON pravidelne aktualizuje webovú stránku www.lebonprotection.com. Takisto aj zákonné upozornenia môžu byť kedykoľvek upravené, preto používateľov vyzývame, aby ich priebežne sledovali a boli o týchto zmenách oboznámení.

3. Popis poskytovaných služieb

Cieľom internetovej stránky www.lebonprotection.com je poskytovať informácie týkajúce sa všetkých aktivít spoločnosti. Skupina LEBON sa snaží poskytovať na stránke www.lebonprotection.com čo možno najpresnejšie informácie. Nemôže však zodpovedať za akékoľvek prehliadnutia, nepresnosti a nedostatočnú aktualizáciu, ktoré sú spôsobené samotnou spoločnosťou alebo tretími partnerskými stranami, ktoré jej poskytujú tieto informácie.

Všetky informácie uvedené na stránke www.lebonprotection.com majú informatívny charakter a môžu sa meniť. Okrem toho, informácie uvedené na stránke www.lebonprotection.com nie sú vyčerpávajúce. Sú uvádzané s výhradou úprav, ku ktorým došlo od ich zverejnenia.

4. Zmluvné obmedzenia týkajúce sa technických údajov

Stránka používa technológiu JavaScript. Internetová stránka nezodpovedá za materiálne škody súvisiace s používaním stránky. Používateľ stránky sa navyše zaväzuje, že pri návšteve stránky použije čo najnovšie vybavenie, ktoré neobsahuje vírusy, a aktualizovaný prehliadač najnovšej generácie. Stránku www.lebonprotection.com spravuje poskytovateľ na území Európskej únie v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR: č. 2016-679).

Cieľom je poskytovať služby, ktoré zaisťujú čo najvyššiu mieru prístupnosti. Poskytovateľ hostingu zaisťuje nepretržitosť svojich služieb 24 hodín denne, sedem dní v týždni po celý rok. Vyhradzuje si však možnosť prerušiť hostiteľskú službu na obdobie s čo najkratším možným trvaním najmä na účely údržby, zlepšenia svojich infraštruktúr, v prípade narušenia svojich infraštruktúr, alebo ak Dodávky a Služby vytvárajú prenos považovaný za neobvyklý.

Skupina LEBON a poskytovateľ hostingu nie sú zodpovední v prípade nefunkčnosti internetovej siete, telefonických liniek alebo počítačového vybavenia a telefonických služieb, ktoré súvisia najmä s preťažením siete, čo bráni prístupu na server.

5. Duševné vlastníctvo a falšovanie

Skupina LEBON je vlastníkom práv duševného vlastníctva a má práva na používanie všetkých prvkov, ktoré sú dostupné na internetovej stránke, najmä pokiaľ ide o texty, obrázky, grafiky, logá, videá, ikony a zvuky. Zakazuje sa akákoľvek reprodukcia, úprava, zverejnenie, prispôsobenie prvkov stránky v celosti alebo čiastočne bez ohľadu na použitý spôsob alebo postup, okrem prípadu predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny LEBON.

Akékoľvek neoprávnené používanie stránky alebo ktoréhokoľvek prvku, ktorý obsahuje, sa bude považovať za falšovanie a bude stíhané v súlade s ustanoveniami článkov L.335-2 a nasl. zákona o duševnom vlastníctve.

6. Obmedzenia zodpovednosti

Skupina LEBON koná ako správca stránky. Skupina LEBON je zodpovedná za kvalitu a pravdivosť obsahu, ktorý zverejňuje.

Skupina LEBON nezodpovedá za priame a nepriame škody spôsobené na vybavení používateľa počas prístupu k internetovej stránke www.lebonprotection.com, a ktoré vyplývajú buď z použitia materiálu nezodpovedajúceho špecifikáciám uvedeným v bode 4, alebo z vyskytnutia sa problému alebo inkompatibility.

Skupina LEBON takisto nezodpovedá za nepriame škody (ako napríklad strata trhu alebo strata príležitosti) po použití stránky www.lebonprotection.com. Interaktívne priestory (možnosť klásť otázky v kontaktnej zóne) sú používateľom k dispozícii. Skupina LEBON si vyhradzuje právo odstrániť bez predchádzajúceho upozornenia akýkoľvek obsah uložený v tomto priestore, ktorý by bol v rozpore s legislatívou platnou vo Francúzsku, najmä s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany údajov. Skupina LEBON si prípadne takisto vyhradzuje možnosť uplatniť občianskoprávnu a/alebo trestnú zodpovednosť používateľa, najmä v prípade správ rasistického, hanlivého, diskreditujúceho alebo pornografického charakteru bez ohľadu na použitý nosič (text, fotografia …).

7. Spravovanie osobných údajov

Zákazník je informovaný o pravidlách týkajúcich sa marketingovej komunikácie, zákone z 21. júna 2014 o dôvere v oblasti digitálnej ekonomiky, zákone o informačných technológiách a slobode zo 6. augusta 2004, ako aj o Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR: č. 2016-679).

7.1 Osoby zodpovedné za zhromažďovanie osobných údajov

Pokiaľ ide o osobné údaje zhromaždené v rámci vytvorenia osobného účtu Používateľa a jeho prehliadania Stránky, za spracovanie osobných údajov zodpovedá: skupina LEBON. Skupinu LEBON zastupuje Fabrice Lebon, jej zákonný zástupca.

Skupina LEBON zodpovedajúca za spracovanie údajov, ktoré zhromažďuje, sa zaväzuje dodržiavať rámec platných zákonných ustanovení. Jej úlohou je najmä stanoviť účely spracúvania údajov, poskytnúť svojim potenciálnym zákazníkom a zákazníkom na základe zozbieraných súhlasov kompletné informácie o spracúvaní ich osobných údajov a viesť register operácií spracovania v súlade so skutočnosťou. Vždy, keď skupina LEBON spracúva osobné údaje, zároveň prijíma primerané opatrenia na zaistenie správnosti a relevantnosti osobných údajov vzhľadom na účely, na ktoré ich skupina LEBON spracúva.

7.2 Účel zhromažďovania údajov

Skupina LEBON môže spracúvať všetky údaje alebo niektoré z nich s cieľom:

 • umožniť prehliadanie Stránky a riadenie a sledovateľnosť dodávok tovarov a služieb, ktoré si používateľ objedná: údaje na pripojenie a používanie Stránky, fakturácia, história objednávok atď.
 • predchádzať a bojovať proti počítačovým podvodom (spamming, hacking…): počítačové vybavenie používané na prehliadanie, IP adresa, heslo (hash)
 • zlepšiť prehliadanie na Stránke: údaje na pripojenie a používanie
 • realizovať dobrovoľné prieskumy spokojnosti na stránke Lebon Protection: e-mailová adresa
 • realizovať komunikačné kampane (SMS, e-mail): telefónne číslo, e-mailová adresa

Skupina LEBON neobchoduje s vašimi osobnými údajmi a používa ich jedine v prípade potreby alebo na štatistické a analytické účely.

7.3 Právo na prístup, opravu a námietky

V súlade s platnými európskymi právnymi predpismi Používatelia stránky majú tieto práva:

 • právo na prístup (článok 15 GDPR) a na opravu (článok 16 GDPR), aktualizáciu, úplnosť údajov Používateľov, právo na zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov Používateľov (článok 17 GDPR), pokiaľ sú nepresné, neúplné, chybné, zastarané alebo ktorých zhromažďovanie, použitie, oznámenie alebo uchovávanie je zakázané
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať(článok 13-2c GDPR)
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov Používateľov (článok 18 GDPR)
 • právo namietať spracúvanie údajov Používateľov (článok 21 GDPR)
 • právo na prenosnosť údajov, ktoré Používatelia poskytli, pokiaľ sú tieto údaje predmetom automatizovaného spracúvania založeného na ich súhlase alebo na zmluve (článok 20 GDPR)
 • právo vymedziť ďalšie nakladanie s údajmi Používateľov po ich smrti a zvoliť, či stránka Lebon Protection má oznámiť (alebo neoznámiť) ich údaje tretím stranám, ktoré vopred určili. Hneď ako sa skupina LEBON dozvie o úmrtí Používateľa a ak jej tento nedal pokyny, skupina LEBON sa zaväzuje, že jeho údaje zlikviduje, pokiaľ ich uchovávanie nie je potrebné na dôkazné účely alebo na splnenie zákonnej povinnosti.

Ak Používateľ má záujem dozvedieť sa, ako skupina LEBON používa jeho osobné údaje, ak chce požiadať o ich opravu alebo namieta ich spracúvanie, môže Používateľ písomne kontaktovať skupinu LEBON na nasledujúcej adrese:

Informácie uvedené na tejto stránke sú určené jedine pre stránku Lebon Protection. Máte právo na prístup, zmenu, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 34 zákona o informačných technológiách a slobodách. Ak si chcete toto právo uplatniť, kontaktuje nás na adrese:

Le groupe LEBON, Vie privée, 130 rue Royale 59000 Lille

V tomto prípade Používateľ musí uviesť osobné údaje, ktoré chce, aby skupina LEBON opravila, aktualizovala alebo vymazala, pričom musí presne preukázať svoju totožnosť predložením kópie dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Žiadosti o vymazanie osobných údajov podliehajú povinnostiam, ktoré skupine LEBON vyplývajú zo zákona, najmä v oblasti uchovávania alebo archivovania dokumentov. Používatelia skupiny LEBON takisto môžu podať sťažnosť kontrolným úradom, a najmä Národnej komisii pre informačné technológie a slobody CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Neoznamovanie osobných údajov

Skupina LEBON má zakázané spracúvať, umiestňovať alebo prenášať získané Informácie o svojich Zákazníkoch do krajiny nachádzajúcej sa mimo Európskej únie alebo ktorú Európska komisia považuje za „nevhodnú“ bez toho, aby o tom vopred informovala zákazníka. Preto skupina LEBON má voľnosť pri výbere svojich technických a odborných sprostredkovateľov pod podmienkou, že ponúkajú dostatočné záruky v zmysle požiadaviek Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR: č. 2016-679).

Skupina LEBON sa zaväzuje, že prijme všetky potrebné predbežné opatrenia s cieľom ochrániť bezpečnosť Informácií a najmä to, aby neboli oznámené neoprávneným osobám. Ak sa však skupina LEBON dozvie o incidente, ktorý má vplyv na integritu Informácií Zákazníka, musí o tom v čo najkratšej dobe informovať Zákazníka a oznámiť mu, aké naprávné opatrenie boli prijaté. Okrem toho skupina LEBON nezhromažďuje žiadne „citlivé údaje“.

Osobné údaje Používateľa môžu spracúvať pobočky skupiny LEBON a sprostredkovatelia (poskytovatelia služieb) výlučne s cieľom realizovať ciele tejto politiky.

V rámci ich príslušných oprávnení a na vyššie uvedené účely hlavnými osobami, ktoré môžu mať prístup k údajom Používateľov skupiny LEBON, sú najmä pracovníci nášho zákazníckeho oddelenia.

8. Oznámenie incidentu

Bez ohľadu na vynaloženú námahu nie je žiadna metóda prenosu na internete a žiadna metóda elektronického uchovávania úplne bezpečná. Preto nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť. Keby sme sa dozvedeli o bezpečnostnej trhline, informovali by sme dotknutých používateľov, aby mohli prijať vhodné opatrenia. Naše postupy pri oznamovaní incidentu zohľadňujú naše zákonné povinnosti, či už na vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Zaväzujeme sa, že budeme plne informovať našich zákazníkov o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa bezpečnosti ich účtu a že im poskytneme všetky potrebné informácie, aby sme im pomohli dodržať ich vlastné regulačné povinnosti v oblasti reportovania.

Žiadne osobné informácie používateľa stránky www.lebonprotection.com nebudú zverejnené, prevedené, postúpené alebo predané na akomkoľvek nosiči tretím stranám bez vedomia používateľa. Iba v prípade odkúpenia skupiny LEBON a jej práv by bolo možné previesť uvedené informácie prípadnému nadobúdateľovi, ktorý by bol takisto viazaný rovnakou povinnosťou uchovávania a úpravy údajov voči používateľovi stránky www.lebonprotection.com.

9. Bezpečnosť

Na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov a osobných údajov týkajúcich sa zdravia používa skupina LEBON siete chránené štandardnými prostriedkami, ako napr. firewall, pseudonymizácia, šifrovanie a heslo.

Pri spracúvaní osobných údajov skupina LEBON prijíma všetky primerané opatrenia zamerané na ich ochranu pred akoukoľvek stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, šírením, pozmenením alebo zničením.

10. Hypertextové odkazy „cookies“ a značkovanie webu

Stránka www.lebonprotection.com obsahuje určitý počet hypertextových odkazov na iné stránky, ktoré sú umiestnené so súhlasom skupiny LEBON. Skupina LEBON však nemá možnosť overiť obsah takto navštívených stránok, a preto zaň ani nezodpovedá.

Pokiaľ sa nerozhodnete deaktivovať súbory cookies, súhlasíte s tým, že ich stránka môže použiť. Tieto súbory cookies môžete kedykoľvek deaktivovať a to bezplatne pomocou možností deaktivácie, ktoré ponúkame a uvádzame nižšie, pričom je potrebné vedieť, že to môže obmedziť alebo zabrániť prístupu ku všetkým alebo niektorých Službám, ktoré stránka ponúka.

10.1 „Cookies“

„Cookie“ je malý súbor s informáciami, ktorý sa posiela webovému prehliadaču Používateľa a uloží na koncovom zariadení Používateľa (napr. počítač, smartfón), (ďalej len „Cookies“). Tento súbor zahŕňa informácie, ako napr. názov domény Používateľa, poskytovateľ prístupu na internet, operačný systém Používateľa, ako aj dátum a čas prístupu. V súvislosti s Cookies v žiadnom prípade nehrozí poškodenie koncového zariadenia Používateľa.

Skupina LEBON môže spracúvať informácie Používateľa týkajúce sa jeho návštevy Stránky, ako napr. prezerané stránky, uskutočnené vyhľadávania. Tieto informácie umožňujú skupine LEBON zlepšovať obsah Stránky a prehliadanie Používateľa.

Keďže Cookies uľahčujú prehliadanie a/alebo poskytovanie služieb, ktoré Stránka ponúka, Používateľ môže nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby mu umožnil rozhodnúť sa, či s nimi súhlasí alebo nie, tak aby sa Cookies ukladali na koncové zariadenie, alebo naopak, aby sa odmietali, buď systematicky alebo podľa toho od koho pochádzajú. Používateľ takisto môže nakonfigurovať svoj navigačný softvér tak, aby ešte pred uložením Cookie na jeho koncové zariadenie mu zakaždým bola ponúknutá možnosť Cookies prijať alebo odmietnuť. Skupina LEBON informuje Používateľa, že v tomto prípade sa môže stať, že funkcionality jeho navigačného softvéru nemusia byť dostupné v celosti.

Ak Používateľ nesúhlasí s ukladaním Cookies v svojom koncovom zariadení alebo jeho prehliadači, alebo ak Používateľ vymaže tie, ktoré sa už uložili, Používateľa informujeme, že jeho prehliadanie a skúsenosti na Stránke môžu byť obmedzené. K tejto situácii by mohlo dôjsť napríklad vtedy, ak by skupina LEBON alebo niektorý z jej poskytovateľov nemohol rozpoznať na účely technickej kompatibility typ prehliadača, ktorý používa koncové zariadenie, jazykové parametre alebo krajinu, v ktorej je koncové zariadenie zrejme pripojené na internet.

Skupina LEBON prípadne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následky spojené so zhoršeným fungovaním Stránky a služieb, ktoré prípadne ponúka skupina LEBON, vyplývajúce (i) z odmietnutia Cookies zo strany Používateľa alebo (II) ak je skupine LEBON znemožnené uloženie alebo prehliadanie Cookies, ktoré sú potrebné na ich fungovanie na základe rozhodnutia Používateľa. Pokiaľ ide o spravovanie Cookies a možnosti výberu Používateľa, konfigurácia každého prehliadača je iná. Je popísaná v ponuke pomocníka prehliadača, kde sa dozviete, akým spôsobom Používateľ môže upraviť svoje preferencie v súvislosti s Cookies.

Používateľ má kedykoľvek možnosť vyjadriť alebo zmeniť svoje rozhodnutie v súvislosti s Cookies. Skupina LEBON sa môže okrem iného obrátiť na služby externých poskytovateľov, aby jej pomohli zhromaždiť a spracovať informácie popísané v tejto sekcii.

Kliknutím na ikony sociálnych sietí Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus uvedené na Stránke skupiny LEBON alebo v jej mobilnej aplikácii a ak Používateľ súhlasil s ukladaním cookies počas jeho prehliadania na internetovej Stránke alebo v mobilnej aplikácii skupiny LEBON, Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus môžu takisto ukladať cookies na vaše koncové zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón).

Tieto typy cookies sa ukladajú na vaše koncové zariadenia iba pod podmienkou, že s tým súhlasíte a pokračujete v prehliadaní na internetovej Stránke alebo v mobilnej aplikácii skupiny LEBON. Používateľ však môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby skupina LEBON ukladala tento typ cookies.

10.2 Značkovanie webu

Skupina LEBON môže príležitostne používať značkovanie webu (takisto nazývané ako „tagy“ alebo akčné tagy, formáty GIF s pixelmi, priehľadné GIFY, neviditeľné GIFY a GIFY one by one) a využívať ich prostredníctvom partnera, ktorý sa špecializuje na analýzy webu a môže sa nachádzať (a teda uchovávať príslušné informácie vrátane IP adresy Používateľa) v cudzej krajine.

Tieto značky sa umiestňujú zároveň v on-line reklamách, ktoré poskytujú používateľom internetu prístup na Stránku, a na jej rôznych stránkach.

Táto technológia umožňuje skupine LEBON vyhodnotiť odpovede návštevníkov v súvislosti so Stránkou a efektivitou činnosti (napr. počet otvorení stránky a vyhľadávanie informácií), ako aj používanie tejto Stránky Používateľom.

Externý poskytovateľ môže vďaka týmto značkám prípadne získať informácie o návštevníkoch Stránky a iných internetových stránok, vytvoriť správy o činnosti Stránky pre skupinu LEBON a poskytnúť iné služby týkajúce sa používania tejto stránky a internetu.

11. Uplatniteľné právo a pridelenie súdu

Akýkoľvek spor týkajúci sa používania stránky www.lebonprotection.com podlieha francúzskemu právu. Okrem prípadov, kedy to zákon neumožňuje, všetky spory výhradne podliehajú jurisdikcii príslušných súdov v meste Lille.

Pozri tiež Späť na všetky novinky