Wettelijke informatie

Definities

Klant

Elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek, of elke rechtspersoon die de website bezoekt die het voorwerp uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

Voordelen en diensten

De LEBON-groep voorziet klanten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Inhoud

Alle elementen van de op de website gepresenteerde informatie, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klanteninformatie

Hierna “Informatie(s)” genoemd, die betrekking hebben op alle persoonsgegevens die door de LEBON-groep kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van uw klantenrelaties en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker

Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde website.

Persoonsgegevens

“Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).
De begrippen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

1. Voorstelling van de website

U bent momenteel verbonden met de website www.lebonprotection.com, eigendom van Lebon Protection Industrielle. Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.lebonprotection.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en de opvolging van deze website:

Eigenaar

Lebon Protection Industrielle, naamloze vennootschap met een kapitaal van 120 000 euro – RCS 310 360 789 DOUAI – RCS 310 360 789 DOUAI

LEBON International S.A.R.L, naamloze vennootschap met een kapitaal van: € 20 000 000, RCS B177542

Verantwoordelijke uitgever

De heer Fabrice LEBON, in zijn hoedanigheid van voorzitter van LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE – Wet van 29 juli 1982 betreffende de audiovisuele sector, wet 2000-79 van 1 augustus 2000

Ontwerp en realisatie

Silicon Salad Web Agency – 130 rue Royale 59000 Rijsel – https://www.siliconsalad.com

Hostingbedrijf

Amazon Web Services – Wet van 1 augustus 2000 artikelen 43-8 tot 43-10

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
lebon@lebonprotection.com

Overeenkomstig de Franse wetgeving hebben wij onze website gemeld bij de Commission Nationale Informatique et libertés (CNIL).

2. Algemene gebruikersvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

De website is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van de Franse Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek intellectuele eigendom) en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele wijze alle of een deel van de elementen of werken van de website hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de website www.lebonprotection.com impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de website www.lebonprotection.com worden dus uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. De LEBON-groep kan echter besluiten om de service te onderbreken voor technische onderhoudsdoeleinden en zal proberen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van het onderhoud. De website www.lebonprotection.com wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke LEBON-groep. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker en er wordt verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de website www.lebonprotection.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. De LEBON-groep streeft ernaar om op de website www.lebonprotection.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haarzelf, hetzij door derden die haar van deze informatie voorzien.

Alle informatie op de website www.lebonprotection.com wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is onderhevig aan wijzigingen. Daarnaast is de opgegeven informatie op www.lebonprotection.com niet exhaustief. Deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de website te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en een moderne browser. De website www.lebonprotection.com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie, in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

Het doel is om een dienst te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De hostprovider verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening, 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van de infrastructuur, uitval van de infrastructuur of indien de prestaties en diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

De LEBON-groep en de hostprovider kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen op het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die zijn aangesloten op een netwerk dat de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en namaak

De LEBON-groep is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruikersrechten op alle elementen die op de website toegankelijk zijn, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, pictogrammen en geluid. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de LEBON-groep.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen op deze website, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van het Franse Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek intellectuele eigendom).

6. Beperking van de aansprakelijkheid

De LEBON-groep treedt op als uitgever van de website. De LEBON-groep is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de gepubliceerde inhoud.

De LEBON-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij een bezoek aan de website www.lebonprotection.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of omwille van een bug of incompatibiliteit.

De LEBON-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals markt- of opportuniteitsverlies) ten gevolge van het gebruik van de website www.lebonprotection.com. Er zijn Interactieve pagina’s (waar vragen kunnen worden gesteld via de contactpagina) beschikbaar voor gebruikers. De LEBON-groep behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die op deze pagina is opgeslagen en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt de LEBON-groep zich ook het recht voor om de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen in geval van een racistische, beledigende, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

De Klant wordt in kennis gesteld van de voorschriften betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

De LEBON-groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de persoonlijke account van de gebruiker en bij het surfen op de website. De LEBON-groep wordt vertegenwoordigd door Fabrice Lebon, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als beheerder van de verzamelde gegevens verbindt de LEBON-groep zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is zijn verantwoordelijkheid om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten nadat zij hun toestemming hebben gegeven – alle informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register bij te houden van de verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de werkelijkheid. Bij de verwerking van persoonsgegevens door de de LEBON-groep neemt de groep alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor de groep deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

Het is mogelijk dat De LEBON-groep alle of een deel van de gegevens verwerkt:

 • om de navigatie op de website, het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken, zoals inlog- en gebruiksgegevens van de website, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, …) te voorkomen en te bestrijden, zoals computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hashfunctie)
 • om de navigatie op de website te verbeteren, zoals inlog- en gebruiksgegevens
 • om facultatieve tevredenheidsenquêtes over Lebon Protection uit te voeren, zoals e-mailadres
 • om communicatiecampagnes (sms, e-mail) te voeren, zoals telefoonnummer, e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt, en worden dus niet verkocht door de LEBON-groep.

7.3 Recht van inzage, rectificatie en gegevenswissing

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van de website de volgende rechten:

 • recht van inzage (AVG, artikel 15) en rectificatie (AVG, artikel 16), actualisering en volledigheid van de gebruikersgegevens, recht op afscherming of wissing van de persoonsgegevens van de gebruikers (AVG, artikel 17), wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, achterhaald of niet meer actueel zijn, of wanneer het verzamelen, gebruiken, meedelen of opslaan ervan verboden is
 • recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (AVG, artikel 13, lid 2, onder c)
 • het recht op de beperking van de verwerking van gebruikersgegevens (AVG, artikel 18)
 • recht van bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens (AVG, artikel 21).
 • het recht op overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens automatisch worden verwerkt op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (AVG, artikel 20)
 • het recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie Lebon Protection haar gegevens al dan niet aan een vooraf door hen aangewezen derde partij moet meedelen.

Zodra de LEBON-groep kennis krijgt van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies, verbindt de LEBON-groep zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de opslag ervan noodzakelijk is als bewijslast of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de gebruiker wil weten hoe de LEBON-groep zijn persoonsgegevens gebruikt, wil verzoeken om deze te corrigeren of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met de LEBON-groep op het volgende adres:

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor Lebon Protection. U heeft het recht van inzage, wijziging, rectificatie en wissing van uw gegevens overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op gegevensbescherming “Informatique et Libertés”. Om dit recht uit te oefenen, richt u tot:

Le groupe LEBON, Vie privée, 130 rue Royale 59000 Lille

In dat geval moet de gebruiker aangeven welke persoonsgegevens hij door de LEBON-groep wil laten rectificeren, wijzigen of wissen door zich te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Alle verzoeken tot wissing van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen die zijn opgelegd aan de LEBON-groep, in het bijzonder voor wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van de LEBON-groep een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-verstrekking van persoonsgegevens

De LEBON-groep onthoudt zich van de verwerking, hosting of doorgifte van informatie over zijn klanten naar een land buiten de Europese Unie of van informatie die door de Europese Commissie als “niet adequaat” wordt beschouwd, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. De LEBON-groep blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften (AVG, nr. 2016-679).

De LEBON-groep verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder zodat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld.

Indien de LEBON-groep echter in kennis wordt gesteld van een incident dat van invloed is op de integriteit of de vertrouwelijkheid van de klanteninformatie, moet de groep de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem informeren over de genomen corrigerende maatregelen.

Bovendien verzamelt de LEBON-groep geen “gevoelige gegevens”.
De persoonsgegevens van de gebruiker mogen door dochterondernemingen van de LEBON-groep en onderaannemers (dienstverleners) uitsluitend in het kader van dit beleid worden verwerkt.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de agenten van onze klantenservice in hoofdzaak de personen die toegang kunnen krijgen tot de gebruikersgegevens van de LEBON-groep.

8. Melding van incidenten

Ongeacht de geleverde inspanningen is geen enkele wijze van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we in kennis worden gesteld van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen.

Onze meldingsprocedures voor incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle kwesties inzake de veiligheid van hun account en hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen te voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.lebonprotection.com zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, doorgegeven, overgedragen of verkocht aan derden, op welke drager dan ook. Alleen een overname van de LEBON-groep en haar rechten zou het mogelijk maken om deze informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.lebonprotection.com op te slaan en te wijzigen.

9. Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt de LEBON-groep gebruik van netwerken die door standaardapparatuur worden beschermd, zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt het LEBON-concern alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

10. Hypertekst, “cookies” en internettags

De website www.lebonprotection.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van de LEBON-groep worden aangeboden. De LEBON-groep heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de websites die op deze manier worden bezocht, te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Uitgezonderd indien u besluit om de cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de website deze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos uitschakelen via de uitschakelingsopties die u worden aangeboden en hieronder nogmaals worden aangegeven, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de diensten die door de website worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

10.1 “Cookies”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna “cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen de terminal van de gebruiker op geen enkele wijze beschadigen.

De LEBON-groep kan de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de website verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde opzoekingen. Deze informatie stelt de LEBON-groep in staat om de inhoud van de website en de navigatie van de gebruiker te verbeteren.

De cookies faciliteren de navigatie en/of de levering van de diensten die door de website worden aangeboden. De gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij op basis van hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem op voorhand wordt gevraagd of de cookie mag worden opgeslagen. De LEBON-groep informeert de gebruiker het mogelijk is dat niet alle functies van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn, indien de cookies niet worden aanvaard.

Als de gebruiker weigert om cookies te accepteren op zijn of haar apparaat of browser, of als de gebruiker cookies verwijdert die er zijn opgeslagen, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de website kan worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer de LEBON-groep of een van zijn dienstverleners om technische compatibiliteitsredenen het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst de LEBON-groep alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan het slecht functioneren van de website en eventuele diensten die door de LEBON-groep worden aangeboden, ten gevolge van (i) de weigering van de cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor de LEBON-groep om de cookies die nodig zijn voor de goede werking op te slaan of te raadplegen vanwege de keuze van de gebruiker. De configuratie om de cookies en de keuzes van de gebruiker te beheren, is anders voor van elke browser. Deze configuratie wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waar u kunt zien hoe de gebruiker zijn of haar cookie-voorkeuren kan wijzigen.

De gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. De LEBON-groep kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om de in dit hoofdstuk beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.
Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus ook cookies op de apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) van de gebruiker plaatsen, als deze op de pictogrammen van deze sociale netwerken op de website of in de mobiele app van de LEBON-groep klikt, en als de gebruiker heeft ingestemd met het plaatsen van cookies door verder te surfen op de website of de mobiele app van de LEBON-groep.

Dit soort cookies worden alleen op uw apparaat geplaatst als u daar toestemming voor geeft door verder te surfen op de website of de mobiele app van de LEBON-groep. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming intrekken voor het plaatsen van dit soort cookies door de LEBON-groep.

10.2 Internettags

De LEBON-groep kan bij gelegenheid gebruik maken van internettags (ook bekend als “tags”, of action tags, single-pixel GIF, transparante GIF, clear GIF en one-to-one GIF) en deze implementeren via een gespecialiseerde webanalysepartner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker, kan opslaan).
Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de website, als op de verschillende pagina’s van de website.

Deze technologie stelt de LEBON-groep in staat om de reacties van de bezoekers op de website en de doeltreffendheid van hun acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), en om het gebruik van deze website door de gebruiker te evalueren.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van deze website en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten opstellen over de activiteiten van de website voor de LEBON-groep en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.lebonprotection.com is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Rijsel bevoegd.

Zie ook Terug naar alle nieuws