Právní informace

Definice

Zákazník

Každý profesionál nebo fyzická osoba schopná v souladu s články 1123 a následujícími občanského zákoníku, nebo právnická osoba, která navštěvuje závod, v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.
Poskytování služeb
Skupina LEBON poskytuje zákazníkům osobní ochranné prostředky (OOP).

Obsah

Souhrn prvků, které tvoří informace na této stránce, zejména pak texty – snímky – videa.

Údaje o zákaznících

Dále jen „údaje“, které odpovídají veškerým osobním údajům, které může skupina LEBON držet pro správu vašeho účtu, řízení vztahů se zákazníky a pro účely analýzy a statistiky.

Uživatel

Uživatel internetu, který se připojí k výše uvedené stránce a používá ji.

Osobní údaje

„Informace, které jakýmkoli způsobem, přímo či nepřímo umožní identifikaci fyzických osob, na které se vztahují“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).
Termíny „osobní údaje“, „příslušná osoba“, „subdodavatel“ a „citlivé údaje“ mají význam vymezený Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679)

1. Prezentace na internetové stránce

Momentálně jste připojeni k webové stránce www.lebonprotection.com, která je vlastnictvím společnosti Lebon Protection Industrielle. V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 pro důvěru v digitálním hospodářství upozorňujeme uživatele internetových stránek www.lebonprotection.com na totožnost jednotlivých osob zapojených do jejich realizace a následné kontroly:

Vlastník

Lebon Protection Industrielle, společnost s ručením omezeným se základním jměním 120 000 Eur – RCS 310 360 789 DOUAI

LEBON International S.A.R.L, společnost s ručením omezeným se základním jměním: 20 000 000 Eur, RCS B177542

Ředitel vydání

Pan Fabrice LEBON jako předseda představenstva společnosti LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE — Zákon ze dne 29. července 1982 o audiovizuální oblasti, zákon 2000-79 ze dne 1. srpna 2000

Návrh a realizace

Agence web Silicon Salad – 130 rue Royale 59000 Lille – https://www.siliconsalad.com

Hosting

Amazon Web Services – Zákon ze dne 1. srpna 2000 články 43-8 až 43-10

Pracovník pro ochranu údajů

Veškeré dotazy zasílejte na adresu:
lebon@lebonprotection.com

V souladu s francouzskými zákony jsme podali prohlášení ohledně našich stránek na národní komisi pro informatiku a svobody (CNIL).

2. Všeobecné podmínky pro používání stránky a nabízených služeb

Stránka představuje dílo duševního vlastnictví chráněné ustanoveními zákoníku o duševním vlastnictví a příslušnými mezinárodními předpisy. Zákazník nesmí žádným způsobem opakovaně používat, postupovat nebo využívat na vlastní účet veškeré součástky nebo práce stránek nebo jejich část.

Používání stránky www.lebonprotection.com znamená plný a neomezený souhlas s níže vymezenými všeobecnými podmínkami používání. Tyto podmínky používání se mohou kdykoli změnit nebo doplnit, uživatelé stránek www.lebonprotection.com by je tedy měli pravidelně kontrolovat.

Tato internetová stránka je obvykle uživatelům kdykoli přístupná. Přerušení z důvodu technické údržby může být nicméně iniciováno ze strany skupiny LEBON, která se pak pokusí předem uživatele informovat o datech a času zásahu. Webová stránka www.lebonprotection.com je pravidelně aktualizovaná odpovědnou skupinou LEBON. Obdobně se mohou kdykoli změnit i právní ustanovení: jsou však pro uživatele platná, proto by si měli uživatelé pravidelně ověřovat, zda jsou obeznámeni s aktuální verzí.

3. Popis poskytovaných služeb

Internetové stránky www.lebonprotection.com by měly poskytovat informace o veškerých činnostech naší společnosti. Skupina LEBON bude na stránkách www.lebonprotection.com uvádět co nejpřesnější informace. Nebude však odpovědná za opomenutí, nepřesnost a nedostatky v aktualizaci, ať je způsobila sama nebo jsou způsobeny třetími osobami, které jí tyto informace poskytují.

Veškeré informace uvedené na stránkách www.lebonprotection.com mají informativní povahu a mohou se měnit. Údaje uvedené na stránkách www.lebonprotection.com nejsou úplné. Jsou uváděny a mohou se měnit i po okamžiku jejich umístění on-line.

4. Smluvní omezení technických údajů

Stránky používají technologii JavaScript. Internetové stránky nejsou odpovědné za hmotné škody související s používáním stránek. Uživatel stránek se navíc zavazuje přistupovat ke stránkám s pomocí nedávného vybavení bez virů a s aktualizovaným prohlížečem poslední generace. Stránky www.lebonprotection.com využívají hosting poskytovatele na území Evropské unie v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

Cílem je zajistit službu, která zaručuje nejlepší možnost přístupu. Poskytovatel hostingu zaručuje stálost své služby 24 hodin denně každý den v roce. Vyhrazuje si nicméně možnost přerušit službu hostingu po co nejkratší dobu zejména pro účely údržby, zlepšování vlastních infrastruktur, odstraňování poruch vlastních infrastruktur nebo v případě, že poskytované služby vygenerují provoz, který bude považován za neobvyklý.

Skupina LEBON a poskytovatel hostingu nenesou žádnou odpovědnost v případě poruchy internetové sítě, telefonních linek nebo počítačového a telefonického vybavení zejména v souvislosti s přeplněností sítě, která brání uživateli v přístupu k serveru.

5. Duševní vlastnictví a padělání

Skupina LEBON je vlastníkem práv duševního vlastnictví a drží práva používání všech prvků přístupných na síti internet, zejména pak textů, snímků, grafiky, logotypů, videoklipů, ikon a zvuků. Jakákoli reprodukce, znázornění, úprava, zveřejnění, změna všech prvků na stránce nebo jejich části bez ohledu na použitý prostředek nebo proces je zakázána bez předchozího písemného svolení skupiny LEBON.

Jakékoli nepovolené používání stránky nebo libovolného z prvků, které obsahuje, bude považováno za padělání a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících zákoníku o duševním vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti

Skupina LEBON vystupuje jako vydavatel stránky. Skupina LEBON nese odpovědnost za kvalitu a pravdivost zveřejňovaného obsahu.

Skupina LEBON nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené na vybavení uživatele při přístupu na internetové stránky www.lebonprotection.com a vyplývající buď z použití vybavení, které neodpovídá parametrům uvedeným v bodě 4, nebo z výskytu chyby či neslučitelnosti.

Skupina LEBON také nenese žádnou odpovědnost za nepřímé škody (jako například ztráty obchodní příležitosti či zakázky) vyplývající z používání stránky www.lebonprotection.com. Uživatelům jsou k dispozici také interaktivní oblasti (možnost klást otázky v prostoru pro kontakt). Skupina LEBON si vyhrazuje právo odstranit bez předchozího upozornění jakýkoli obsah umístěný v této oblasti, který by byl v rozporu se zákony platnými ve Francii, zejména s ustanoveními vztahujícími se k ochraně údajů. Skupina LEBON si vyhrazuje také právo občanskoprávního a/nebo trestněprávního postihu uživatele zejména v případě zpráv rasistické, hanlivé, urážlivé či pornografické povahy bez ohledu na použité médium (text, fotografie…).

7. Správa osobních údajů

Zákazník je informován o nařízeních souvisejících s marketingovou komunikací, jde o zákon ze dne 21. června 2014 pro důvěru v digitální hospodářství, zákon o informatice a svobodách ze dne 6. srpna 2004 i o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, č. 2016-679).

7.1 Osoby odpovědné za sběr osobních údajů

V souvislosti s osobními údaji shromážděnými v rámci vytvoření osobního uživatelského účtu a pohybu uživatele na stránkách je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů: skupina LEBON. Skupinu LEBON zastupuje Fabrice Lebon, její zákonný zástupce.

Jako osoba odpovědná za zpracování údajů, které shromažďuje, se skupina LEBON zavazuje respektovat rámec platných zákonných předpisů. Musí tedy zejména sdělit účel zpracování jejich osobních údajů, poskytnout potenciálním i současným zákazníkům od okamžiku získání jejich souhlasu úplné informace o zpracování jejich osobních údajů a vést rejstřík zpracování údajů odpovídající skutečnosti. Vždy, když skupina LEBON zpracovává osobní údaje, přijme skupina LEBON veškerá rozumná opatření, aby si zajistila přesnost a vhodnost osobních údajů ve vztahu k účelu, pro který je skupina LEBON zpracovává.

7.2 Účel shromažďovaných údajů

Skupina LEBON může zpracovávat veškeré údaje nebo jejich část pro tyto účely:

 • Umožnit pohyb na stránkách a správu a sledovatelnost poskytování služeb objednaných uživatelem: údaje o připojení a používání stránky, historie objednávek atd.
 • Předcházet počítačovým podvodům a bojovat proti nim (spam, hackerství…): počítačové vybavení používané pro pohyb, adresa IP, heslo (šifrované)
 • Zlepšit pohyb na stránkách: údaje o připojení a používání
 • Provádět dobrovolné dotazování na spokojenost s Lebon Protection: e-mailová adresa
 • Realizovat komunikační kampaně (SMS, mail): telefonní číslo, e-mailová adresa

Skupina LEBON neprodává vaše osobní údaje, které jsou využívány pouze podle nutnosti nebo pro statistické a analytické účely.

7.3 Právo na přístup, opravu a vznášení námitek

V souladu s platnými evropskými předpisy mají uživatelé stránek následující práva:

 • Právo na přístup (čl. 15 GDPR) a na opravu (čl. 16 GDPR), na aktualizaci, na doplnění údajů o uživatele, právo na zablokování nebo na vymazání osobních údajů o uživateli (čl. 17 GDPR), pokud jsou údaje neúplné, nepřesné, nejednoznačné, zastaralé nebo pokud je jejich sběr, používání, komunikace nebo uchovávání zakázáno
 • právo kdykoli odvolat souhlas (čl. 13-2c GDPR)
 • právo na omezení zpracování údajů o uživateli (čl. 18 GDPR)
 • právo na vznášení námitek vůči zpracování údajů o uživateli (čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů, které uživatel poskytl, pokud tyto údaje jsou zpracovávány automatizovaně na základě jeho souhlasu nebo smlouvy (čl. 20 GDPR)
 • právo určit další nakládání s údaji o uživateli po jeho úmrtí a rozhodnout, komu má (či nesmí) společnost Lebon Protection sdělit jeho údaje předem určené třetí osobě Jakmile se skupina LEBON dozví o úmrtí uživatele a pokud nemá k dispozici jeho příslušné pokyny, zavazuje se skupina LEBON zlikvidovat jeho údaje, pokud jejich uchování není nezbytné pro zkušební účely nebo pro splnění nějaké zákonné povinnosti.

Pokud uživatel chce vědět, jak skupina LEBON využívá jeho osobní údaje, chce požádat o jejich opravu nebo namítá vůči jejich zpracování, může uživatel kontaktovat skupinu LEBON písemně na následující adrese:

Údaje umístěné na této stránce jsou určené pouze pro společnost Lebon Protection. Máte právo na přístup, na úpravy, na opravy a na odstranění údajů, které se vás týkají, a to v souladu s čl. 34 zákona „o informatice a svobodách“. Chcete-li toto právo uplatnit, obraťte se na:

Skupina LEBON, Vie privée, 130 rue Royale 59000 Lille

V tomto případě musí uživatel uvést osobní údaje, o jejichž opravu, aktualizování nebo odstranění skupinu LEBON žádá, přičemž se musí prokázat kopií dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Žádosti o odstranění osobních údajů budou zpracovávány v souladu s povinnostmi, které skupině LEBON stanoví zákon, zejména pak v souvislosti s uchováním nebo archivací dokumentů. Uživatelé skupiny LEBON mohou také podat stížnost u kontrolních orgánů, zejména pak u organizace CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nesdělování osobních údajů

Bez předchozího upozornění zákazníka skupina LEBON nesmí zpracovávat, uchovávat nebo předávat údaje získané o jejích zákaznících v zemích a do zemí mimo Evropskou unii nebo které byly Evropskou komisí označeny za „nevhodné“. Skupina LEBON si však může vybrat své technické a obchodní subdodavatele, pokud poskytnou dostatečné záruky ve vztahu k požadavkům obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

Skupina LEBON se zavazuje přijmout všechna nezbytná opatření pro zachování bezpečnosti údajů a zejména toho, aby nebyly údaje poskytovány neoprávněným osobám. Pokud se však skupina LEBON dozví o události ohrožující neporušenost nebo důvěrnost údajů o zákazníkovi, musí bez zbytečného odkladu informovat zákazníka a oznámit mu přijatá nápravná opatření. Skupina LEBON nesmí nicméně shromažďovat žádné „citlivé údaje“.

Osobní údaje o uživateli mohou být zpracovávány pobočkami skupiny LEBON a jejími subdodavateli (poskytovateli služeb) výlučně pro dosažení účelů těchto zásad.

V rámci příslušných pravomocí a pro účely uvedené výše jsou hlavními osobami, které mohou mít přístup k údajům o uživatelích skupiny LEBON, především pracovníci našeho oddělení služeb pro zákazníky.

8. Oznámení události

Bez ohledu na vynaložené úsilí žádný způsob přenosu na internetu a žádný způsob elektronického ukládání není zcela bezpečný. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost. Pokud bychom se dozvěděli o porušení bezpečnosti, upozornili bychom příslušné uživatele, aby mohli přijmout příslušná opatření. Naše postupy ohlašování událostí odrážejí naše zákonné povinnosti, ať už jsou na národní či celoevropské úrovni. Zavazujeme se informovat své zákazníky v úplnosti o všech otázkách souvisejících s bezpečností jejich účtu a poskytnout jim veškeré nezbytné informace, abychom jim umožnili dodržet jejich vlastní zákonné povinnosti z hlediska reportingu.

Žádné osobní údaje o uživateli stránek www.lebonprotection.com nebudou bez vědomí uživatele zveřejněny, vyměněny, předány, postoupeny či prodány třetím osobám v jakékoli podobě. Pouze hypotetická akvizice skupiny LEBON a jejích práv by umožnila přenos uvedených informací případnému nabyvateli, který by byl pak vázán týmiž povinnostmi v souvislosti s uchováváním a úpravou osobních údajů o uživateli stránky www.lebonprotection.com.

9. Bezpečnost

Aby se zajistila bezpečnost a důvěrnost osobních údajů a osobních zdravotních údajů, používá skupina LEBON sítě chráněné standardními zařízeními, jako je firewall, pseudonymita, šifrování a používání hesla.

Při zpracovávání osobních údajů přijímá skupina LEBON veškerá rozumná opatření určená k ochraně před jakoukoli ztrátou, nevhodným použitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením.

10. Hypertextové odkazy „cookie“ a značky internetu

Stránka www.lebonprotection.com obsahuje určitý počet hypertextových odkazů na jiné stránky, které jsou umístěny na základě povolení skupiny LEBON. Skupina LEBON však nemá možnost ověřovat obsah takto navštěvovaných stránek, nenese za ně tedy žádnou odpovědnost.

Pokud se nerozhodnete deaktivovat soubory cookie, souhlasíte s tím, že je stránka může používat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli deaktivovat zdarma pomocí možností pro deaktivaci, které jsou dostupné a uvedené níže, může tím však dojít k omezení nebo znemožnění přístupu ke všem službám nabízeným na stránce nebo k jejich části.

10.1 Soubory „cookie“

Soubor „cookie“ je malý soubor informací odesílaný do prohlížeče uživatele a ukládaný do terminálu uživatele (např.: počítač, chytrý telefon), (dále jen „soubory cookie“). Tento soubor obsahuje informace, jako je název domény uživatele, dodavatel přístupu k Internetu uživatele, operační systém uživatele i datum a čas přístupu. Soubory cookie nehrozí v žádném případě poškozením terminálu uživatele.

Skupina LEBON může zpracovávat údaje o uživateli týkající se jeho návštěvy na stránce, jako jsou prohlížené stránky, provedená vyhledávání. Tyto informace skupině LEBON umožní zlepšovat obsah stránek a pohyb uživatele.

Soubory cookie usnadňují pohyb a/nebo poskytování služeb nabízených stránkou a uživatel může nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby mohl rozhodnout, zda si přeje tyto soubory přijmout či nikoli, aby se tedy soubory cookie ukládaly do jeho terminálu nebo aby se naopak odmítly, a to buď systematicky, nebo v závislosti na jejich vydavateli. Uživatel může také svůj software prohlížeče nakonfigurovat tak, aby přijímání nebo odmítání souborů cookie mu bylo vždy nabízeno, než bude možno soubor cookie uložit do jeho terminálu. Skupina LEBON uživatele informuje, že v tomto případě se může stát, že funkce jeho softwaru pro prohlížení stránek nebudou všechny dostupné.

Pokud uživatel odmítne ukládání souborů cookie do svého terminálu nebo prohlížeče nebo pokud uživatel odstraní ty, které jsou tam uloženy, bude uživatel informován o tom, že může dojít k omezení jeho pohybu nebo používání stránky. Může k tomu dojít i tehdy, když skupina LEBON nebo některý z jejích poskytovatelů nemůže z technických důvodů rozpoznat typ prohlížeče používaného v terminálu, parametry jazyka a zobrazení nebo zemi, z níž je terminál připojen k internetu.

Skupina LEBON případně odmítá jakoukoli odpovědnost za důsledky spojené s omezenou funkčností stránky a služeb nabízených případně skupinou LEBON vlivem (i) odmítnutí souborů cookie uživatelem (ii) nemožnosti ukládat nebo prohlížet soubory cookie nezbytné pro jejich fungování z důvodu rozhodnutí uživatele. V souvislosti se správou souborů cookie a rozhodnutí uživatele se liší konfigurace každého prohlížeče. Konfigurace je uvedena v nabídce nápovědy prohlížeče, která umožní zjistit, jak může uživatel upravit svá rozhodnutí ve vazbě na soubory cookie.

Uživatel může kdykoli rozhodnout o vyjádření nebo změně svých rozhodnutí o souborech cookie. Skupina LEBON může mimo jiné využít služby externích poskytovatelů služeb, které jí pomohou shromáždit a zpracovat údaje uvedené v tomto oddíle.

Kliknutím na ikony pro sociální sítě Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus uvedené na stránkách skupiny LEBON nebo v její mobilní aplikaci a pokud uživatel přijal ukládání souborů cookie tím, že bude pokračovat v pohybu na stránkách nebo v mobilní aplikaci skupiny LEBON, mohou aplikace Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus také ukládat soubory cookie do vašich terminálů (počítač, tablet, mobilní telefon).

Tyto druhy souborů cookie se neukládají do vašich terminálů, pokud s tím nevyslovíte souhlas, nebudete dále prohlížet internetové stránky nebo mobilní aplikace skupiny LEBON. Uživatel však může kdykoli odvolat svůj souhlas, aby skupina LEBON ukládala tento druh souborů cookie.

10.2 Značky internetu

Skupina LEBON může občas používat značky internetu (zvané také „tagy“ nebo značky činnosti, GIF s jedním obrazovým bodem, průhledné GIF, neviditelné GIF a další prvky GIF) a rozmisťovat je prostřednictvím specializovaného partnera pro analýzy webu, které se mohou nacházet (a tedy ukládat příslušné údaje včetně IP adresy uživatele) v cizí zemi.
Tyto značky jsou umístěny v on-line reklamě, která umožní uživatelům internetu přístup ke stránkám a na různých stránkách.

Tato technologie umožňuje skupině LEBON vyhodnocovat odpovědi návštěvníků na stránkách a účinnost jejích činností (například kolikrát je otevřena konkrétní stránka a zjišťované údaje) i používání této stránky uživatelem.

Externí poskytovatel služeb může případně shromažďovat údaje o návštěvnících stránek a dalších internetových stránek díky těmto značkám, vytvářet zprávy o činnosti stránky pro skupinu LEBON a poskytovat další služby související s používáním stránky a internetu.

11. Použitelné právo a přidělení kompetence

Jakékoli spory spojené s používáním stránky www.lebonprotection.com podléhají francouzskému právu. Vyjma případů, kdy to zákon nepovoluje, kompetence je přidělena výlučně příslušným soudům v Lille.

Viz také
Zpět na všechny novinky