Rättsligt meddelande

Definitioner

Kund

Yrkesverksam eller fysisk person som har förmåga enligt paragraferna 1123 och följande i den franska civillagen, eller juridisk person, som besöker webbplatsen som omtalas i föreliggande allmänna villkor.

Förmåner och tjänster

Koncernen LEBON tillhandahåller personlig skyddsutrustning (PSU) för sina kunder.

Innehåll

Samtliga element som utgör informationen som finns på webbplatsen, i synnerhet texter, bilder och videor.

Kundinformation

Nedan betecknat ”uppgift(er)” som motsvarar samtliga personuppgifter som kan innehas av koncernen LEBON för att administrera ditt konto, hantera relationen med kunderna och i analys- och statistiksyfte.

Användare

Internetanvändare som kopplar upp sig, som använder ovannämnda webbplats.

Personuppgifter

”Uppgifter som medger, i någon form, direkt eller ej, identifieringen av fysiska personer som dessa hänvisar till”, (paragraf 4 i lag nr 78-17, av den 6 januari 1978).
Uttrycken ”personuppgifter”, ”den registrerade”, ”personuppgiftsbiträde” och ”känsliga uppgifter” ska uppfattas i den mening som definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016/679).

1. Presentation av webbplatsen

Du befinner dig nu på webbplatsen www.lebonprotection.com som tillhör företaget Lebon Protection Industrielle. Enligt paragraf 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin, tillkännager vi för användarna av webbplatsen www.lebonprotection.com identiteten av de olika aktörer som deltar i dess genomförande och uppföljning:

Ägare

Lebon Protection Industrielle, aktiebolag med ett kapital på 120 000 euro – RCS 310 360 789 DOUAI

LEBON International S.A.R.L, aktiebolag med ett kapital på: 20 000 000 €, RCS B177542

Ansvarig utgivare

Fabrice LEBON, som ordförande för företaget LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE — Lagen av den 29 juli 1982 om audiovisuell kommunikation, lag 2000-79 av den 1 augusti 2000

Utformning och genomförande

Webbföretaget Silicon Salad – 130 rue Royale 59000 Lille, Frankrike – https://www.siliconsalad.com

Webbvärd

Amazon Web Services – Lagen av den 1 augusti 2000 paragrafer 43-8 till 43-10

Uppgiftsskyddsombud

För alla frågor, vänligen kontakta:
lebon@lebonprotection.com

I enlighet med den franska lagen har vi anmält vår webbplats för den lokala datainspektionen (CNIL).

2. Allmänna användningsvillkor för webbplatsen och för de tjänster som erbjuds

Webbplatsen utgör ett intellektuellt verk som är skyddat av bestämmelserna i immaterialrättslagen och av tillämplig internationell lagstiftning. Kunden får inte på något vis återanvända, överlåta eller utnyttja för egen del helheten eller delar av innehållet eller arbetena på webbplatsen.

Användningen av webbplatsen www.lebonprotection.com innebär att du accepterar fullt ut nedan beskrivna allmänna användningsvillkor. Dessa användningsvillkor kan komma att ändras eller kompletteras närsomhelst, därför uppmanas användarna att besöka webbplatsen www.lebonprotection.com med jämna mellanrum.

Denna webbplats är under normala förhållanden alltid tillgänglig för användarna. Emellertid kan LEBON-koncernen besluta att avbryta tjänsten p.g.a. tekniskt underhåll. I föreliggande fall kommer den, i möjlig mån, att meddela användarna om datumet och tidpunkten för underhållet. Webbplatsen web www.lebonprotection.com uppdateras med jämna mellanrum av ansvarig LEBON-koncern. På samma vis kan det rättsliga meddelandet närsomhelst modifieras och användaren måste då rätta sig efter detta och hänvisas därför till detta så ofta som möjligt för att ta del av eventuella ändringar.

3. Beskrivning av levererade tjänster

Webbplatsen www.lebonprotection.com har för syfte att leverera information om företagets samtliga aktiviteter. Koncernen LEBON strävar efter att tillhandahålla så exakta uppgifter som möjligt på webbplatsen www.lebonprotection.com. Emellertid kan den inte hållas ansvarig för försummelser, felaktigheter och brister i uppdateringen, oavsett om det är genom sin egen handling eller om det beror på de tredje parter som tillhandahåller dessa uppgifter.

Alla uppgifter som anges på webbplatsen www.lebonprotection.com lämnas upplysningsvis och kan bli föremål för framtida ändringar. Vidare är uppgifterna på webbplatsen web www.lebonprotection.com inte uttömmande. De lämnas med förbehåll för ändringar som kan ha inträffat sedan de publicerades online.

4. Avtalsmässiga begränsningar på tekniska data

Webbplatsen använder tekniken JavaScript. Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Dessutom åtar sig användaren av webbplatsen att besöka webbplatsen via modern utrustning som inte innehåller några virus och med en uppdaterad webbläsare av senaste generation. Webbplatsen web www.lebonprotection.com finns hos en värd inom Europeiska unionen i överensstämmelse med allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016/679).

Syftet är att tillhandahålla en tjänst som garanterar bästa tillgänglighet. Värden garanterar kontinuiteten av sin tjänst dygnet runt, alla dagar om året. Denne förbehåller sig dock möjligheten att avbryta sin värdtjänst för så korta perioder som möjligt för bl.a. underhållsändamål, förbättring av sina infrastrukturer, haveri i sina infrastrukturer eller om sina förmåner och tjänster genererar en nätverkstrafik som betraktas som onormal.

Koncernen LEBON och värden kan inte hållas ansvariga vid fel på internet, på telefonlinjer eller på dator- eller telefonutrustning, i synnerhet i samband med överbelastning av nätverket som förhindrar tillträde till servern.

5. Immaterialrätt och förfalskning

Koncernen LEBON äger immaterialrätten och innehar nyttjanderätten av alla inslag som är tillgängliga på webbplatsen, bl.a. texter, bilder, grafiska utformningar, logotyper, videor, ikoner och ljud. All återgivning, representation, modifiering, utgivning, anpassning av helheten eller delar av innehållet på webbplatsen, oavsett använt medel eller process, är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande av koncernen LEBON.

All otillåten användning av webbplatsen eller av något innehåll på denna kommer att betraktas som en kränkning av upphovsrätten och åtalas i enlighet med bestämmelserna i paragraferna L. 335-2 i immaterialrättslagen.

6. Ansvarsbegränsning

Koncernen LEBON verkar som webbplatsens utgivare. Koncernen LEBON ansvarar för kvaliteten och sanningsenligheten av det innehåll de publicerar.

Koncernen LEBON kommer inte att kunna hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade på användarens utrustning när denne besöker webbplatsen www.lebonprotection.com och som uppstått antingen till följd av att utrustningen inte uppfyller villkoren under punkt 4 eller att en bugg uppstått eller p.g.a. inkompatibilitet.

Koncernen LEBON kommer inte heller att kunna hållas ansvarig för indirekta skador (som t.ex. förlusten av marknadsandelar eller förlusten av affärstillfällen) till följd av användningen av webbplatsen www.lebonprotection.com. Interaktiva fält (med möjlighet att ställa frågor i kontaktfältet) står till användarnas förfogande. Koncernen LEBON förbehåller sig rätten att, utan föregående formell underrättelse, ta bort allt innehåll som lämnats i dessa interaktiva fält och som strider mot gällande lagstiftning i Frankrike, i synnerhet bestämmelserna som rör skyddet av data. Koncernen LEBON förbehåller sig även möjligheten att göra gällande användarens civilrättsligt eller straffrättsliga ansvar, i synnerhet vid meddelanden av rasistisk, förolämpande, kränkande eller pornografisk karaktär, oavsett underlaget som används (text, fotografi …).

7. Hantering av personuppgifter

Kunden informeras om bestämmelserna som rör marknadsföringskommunikation, franska lagen av den 21 juni 2014 för förtroende för den digitala ekonomin, franska lagen om informationsteknik och medborgerliga friheter av den 6 augusti 2004 samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016/679).

7.1 Ansvariga för insamlingen av personuppgifter

För de personuppgifter som samlas in inom ramen för skapandet av användarens personliga konto och dennes navigering på webbplatsen, är koncernen LEBON ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Koncernen LEBON representeras av Fabrice Lebon, dess rättsliga företrädare.

Som ansvarig för behandlingen av uppgifterna den samlar in, åtar sig koncernen LEBON att respektera gällande rättsliga ramverk. Det tillhör denna att ange avsikten med utförda databehandlingar, att ge sina kunder och prospekt, från och med insamlingen av deras medgivanden, fullständig information om behandlingen av deras personuppgifter och att hålla ett register över behandlingarna som överensstämmer med verkligheten. Varje gång koncernen LEBON behandlar personuppgifter, vidtar koncernen LEBON alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om riktigheten och relevansen av personuppgifterna i förhållande till ändamålen för vilka koncernen LEBON behandlar dessa.

7.2 Syftet med insamlade uppgifter

Koncernen LEBON kan komma att behandla samtliga eller delar av uppgifterna:

 • för att medge navigering på webbplatsen och spårbarheten av de förmåner och tjänster som användaren har beställt: uppgifter om anslutning och användning av webbplatsen, fakturering, orderhistorik, m.m.
 • för att förebygga och bekämpa databedrägeri (skräppost, hackning …): datorutrustning som används för navigeringen, IP-adress, lösenord (hashkodat)
 • för att förbättra navigeringen på webbplatsen: anslutnings- och användningsuppgifter
 • för att genomföra frivilliga kundnöjdhetsundersökningar på Lebon Protection: e-postadress
 • för att genomföra kommunikationskampanjer (sms, mejl): telefonnummer, e-postadress

Koncernen LEBON säljer inte vidare dina personuppgifter. Dessa endast används alltså endast för att vi behöver dem eller i statistik- och analyssyfte..

7.3 Rätt till tillgång, rättelse och invändningar

I enlighet med gällande EU-lagstiftning, har webbplatsens användare följande rättigheter:

 • rätt till tillgång (GDPR artikel 15) och rättelse (GDPR artikel 16), till uppdatering, komplettering av användaruppgifterna, till blockering eller radering av användaruppgifter av personlig karaktär (GDPR artikel 17), då dessa är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga, föråldrade, eller vars insamling, användning, kommunicering eller bevarande är förbjuden
 • rätt att när som helst återkalla sitt samtycke (GDPR artikel 13-2c)
 • rätt till begränsning av behandlingen av användaruppgifter (GDPR artikel 18)
 • rätt att göra invändningar mot behandlingen av användaruppgifter (GDPR artikel 21)
 • rätt till dataportabilitet av de uppgifter som användarna lämnat, när dessa uppgifter är föremål för automatiserade behandlingar grundade på deras samtycke eller på ett avtal (GDPR artikel 20)
 • rätt att bestämma vad som ska göras med användarnas uppgifter efter deras död och att välja till vilken tredje part, som utsetts på förhand, Lebon Protection ska delge (eller ej) deras uppgifter så snart koncernen LEBON fått kunskap om användarens bortgång, och i det fall användaren inte lämnat några instruktioner, åtar sig LEBON-koncernen av utplåna dessa uppgifter, såvida inte deras bevarande är nödvändigt i bevisningssysfte eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om användaren önskar veta hur koncernen LEBON använder hans/hennes personuppgifter, önskar begära att få dem rättade eller motsätta sig deras behandling, kan användaren kontakta koncernen LEBON på följande adress:

Informationen som lämnas på denna webbplats är endast avsedd för Lebon Protection. Du har rätt till tillgång, ändring, rättelse och radering av de uppgifter som rör dig i enlighet med artikel 34 av den franska lagen om informationsteknik och medborgerliga friheter. För att utöva denna rättighet, vänd dig till:

Le groupe LEBON, Vie privée, 130 rue Royale 59000 Lille, Frankrike

I föreliggande fall ska användaren ange de personuppgifter som han/hon önskar att koncernen LEBON rättar, uppdaterar eller raderar, genom att noggrant identifiera sig med en kopia av en legitimation (ID-kort eller pass).

Begäran om radering av personuppgifter omfattas av de skyldigheter som lagen kräver av koncernen LEBON, i synnerhet i fråga om bevarande eller arkivering av dokument. Slutligen kan LEBON-koncernens användare inge klagomål till tillsynsmyndigheten, och i synnerhet till den franska datainspektionen CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Förbud mot att lämna ut personuppgifter

Koncernen LEBON förbjuder sig att vara värd för eller att överföra uppgifter som samlats in om sina kunder till något land utanför Europeiska unionen eller som är erkänt som ”icke lämpligt” av Europeiska kommissionen utan att dessförinnan meddela kunden. Koncernen LEBON förblir emellertid fri att välja sina tekniska och kommersiella tjänsteleverantörer under förutsättning att dessa kan uppvisa tillräckliga garantier i förhållande till kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016/679).

Koncernen LEBON förbinder sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att värna om uppgifternas säkerhet och i synnerhet att dessa inte röjs för obehöriga. Emellertid, om koncernen LEBON underrättas om en incident med konsekvenser för kunduppgifternas integritet eller sekretess, ska LEBON underrätta kunden snarast möjligt och meddela vilka korrigerande åtgärder de vidtagit. Vidare, samlar koncernen LEBON inte in några ”känsliga uppgifter”.

Användarens personuppgifter kan komma att behandlas av dotterbolag inom koncernen LEBON och av tjänsteleverantörer, men endast för att uppnå målen i föreliggande policy.

Personerna som har tillgång till LEBON-koncernens användaruppgifter är i första hand de som arbetar på vår kundtjänst, och detta inom ramen för deras respektive befogenheter och i de syften som anges ovan.

8. Underrättelse om personuppgiftsincident

Oavsett hur mycket möda som läggs ned, är ingen överföringsmetod över internet och ingen elektronisk lagringsmetod helt säker. Följaktligen kan vi inte garantera absolut säkerhet. Om vi skulle få reda på någon lucka i säkerheten, skulle vi underrätta användarna så att dessa kan vidta lämpliga åtgärder. Våra procedurer för att meddela incidenter tar hänsyn till våra rättsliga skyldigheter, både på nationell och europeisk nivå. Vi förpliktar oss att informera våra kunder om alla frågor som rör deras kontos säkerhet och att ge dem all nödvändig information för att hjälpa dem att uppfylla deras egna rättsliga skyldigheter i fråga om rapportering.

Inga av användarens personuppgifter på webbplatsen www.lebonprotection.com publiceras utan användarens kännedom om det, eller utbyts, överförs, överlåts eller säljs på något som helst underlag till tredje part. Endast i det fallet koncernen LEBON och dess rättigheter skulle bli uppköpta skulle de nämnda uppgifterna kunna överföras till en eventuell köpare som i så fall skulle ha samma skyldighet beträffande bevarandet och ändringen av uppgifterna gentemot användaren av webbplatsen www.lebonprotection.com.

9. Säkerhet

För att säkra personuppgifternas och de personliga hälsouppgifternas säkerhet och sekretess använder koncernen LEBON nätverk som är skyddade med standardlösningar som brandväggar, pseudonymisering, kryptering och lösenord.

Vid behandlingen av personuppgifter, vidtar koncernen LEBON alla rimliga åtgärder för att skydda dessa mot förluster, missbruk, otillåten åtkomst, spridning, förvanskning eller destruktion.

10. Hyperlänkar, cookies och internettaggar

Webbplatsen www.lebonprotection.com innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser som implementerats med LEBON-koncernens medgivande. Emellertid har koncernen LEBON inte möjlighet att kontrollera innehållet av de webbplatser som dessa länkar hänvisar till och frånsäger sig därför allt ansvar i samband med dessa.

Om du inte beslutar att inaktivera cookies, accepterar du att webbplatsen använder sådana. Du kan närsomhelst inaktivera dessa cookies gratis genom att utnyttja de inaktiveringsmöjligheter som beskrivs nedan, detta kan dock försvåra eller förhindra åtkomsten till alla eller delar av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen.

10.1 Cookies

En cookie är en liten informationsfil som lagras på användarens webbläsare och som registreras på användarens terminal (t.ex. dator, smartphone), (nedan betecknad ”cookie”). Denna fil omfattar uppgifter som användarens domännamn, användarens internetleverantör, användarens operativsystem samt datumet och tiden då användaren besökte webbplatsen. Cookies riskerar inte att skada användarens terminal på något vis.

Koncernen LEBON kan komma att behandla uppgifter om användarens besök på webbplatsen, som exempelvis besökta sidor och utförda sökningar. Dessa uppgifter ger koncernen LEBON möjlighet att förbättra webbplatsens innehåll och användarens navigering.

Cookies underlättar navigeringen och/eller leveransen av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen. Användaren kan konfigurera sin webbläsare för att acceptera cookies eller ej, så att cookiesarna registreras i terminalen eller att de tvärtom avvisas, antingen systematiskt eller beroende på vem som utfärdat dem. Användaren kan också konfigurera sitt navigationsprogram så att det frågar om användaren vill acceptera eller avvisa cookies innan någon cookie registreras på terminalen. Koncernen LEBON upplyser användaren att det då kan hända att navigeringsprogrammets alla funktioner inte blir tillgängliga.

Om användaren vägrar registreringen av cookies på sin terminal eller sin webbläsare, eller om användaren tar bort de cookies som är registrerade, informeras användaren om att detta kan begränsa navigeringen och upplevelsen på webbplatsen. Detta kan också vara fallet när koncernen LEBON eller någon av dess tjänsteleverantörer inte kan känna igen, för att avgöra den tekniska kompatibiliteten, typen av webbläsare som används på terminalen, språk- och visningsparametrarna eller landet från vilket terminalen verkar uppkopplad till internet.

I föreliggande fall frånsäger sig koncernen LEBON allt ansvar för konsekvenserna i samband med den försämrade funktionen av webbplatsen och de tjänster som koncernen LEBON erbjuder som uppstår till följd av (i) användarens avvisning av cookies (ii) omöjligheten för koncernen LEBON att registrera eller använda de cookies som behövs för att de ska fungera till följd av användarens val. Hanteringen av cookies och av användarens alternativ ställs in olika för varje webbläsare. Den beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, vilken beskriver hur användaren kan ändra sina önskemål i fråga om cookies.

Användaren kan närsomhelst uttrycka och ändra sina önskemål i fråga om cookies. Koncernen LEBON kan dessutom anlita externa tjänsteleverantörer för att hjälpa dem att samla in och behandla uppgifterna som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen, om användaren klickar på ikonerna för de sociala nätverken Twitter, Facebook, LinkedIn och Google Plus på LEBON-koncernens webbplats eller på dennes mobilapp, och om användaren accepterat cookies genom att fullfölja sin navigering på LEBON-koncernens webbplats eller mobilapp, kan även Twitter, Facebook, LinkedIn och Google Plus lägga in cookies på dina terminaler (dator, surfplatta, mobiltelefon).

Dessa typer av cookies registreras på dina terminaler endast om du samtycker till det, genom att fortsätta din navigering på LEBON-koncernens webbplats eller mobilapp. Emellertid kan användaren närsomhelst återkalla sitt medgivande till att koncernen LEBON placerar ut denna typ av cookies.

10.2 Internettaggar

Koncernen LEBON kan tillfälligtvis använda internettaggar (även kallade etiketter eller märkningar, pixeltaggar, transparenta GIF eller osynliga GIF) och placera ut sådana via partners som är specialiserade på webbanalys och som kan vara etablerade (och därmed lagra motsvarande uppgifter, inklusive användarens IP-adress) utomlands.
Dessa taggar finns både i reklaminslag online som slussar användare till webbplatsen och på webbplatsens olika sidor.

Denna teknik ger LEBON-koncernen möjlighet att utvärdera besökarnas respons när de besöker webbplatsen och se hur effektiva deras åtgärder är (t.ex. hur många gånger en sida öppnas och vilken information som besöks), och hur användaren använder webbplatsen.

Den externa tjänsteleverantören kan eventuellt samla in uppgifter om de som besöker webbplatsen och andra webbplatser tack vare dessa taggar, och sammanställa rapporter om verksamheten på webbplatsen för LEBON-koncernens räkning och tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av denna och internet.

11. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

Alla tvister i samband med användningen av webbplatsen www.lebonprotection.com regleras enligt fransk lag. Med undantag för de fall då lagen inte medger det, ska alla tvister lösas vid behöriga domstolar i Lille, Frankrike.

Se även Tillbaka till alla nyheter