Informacje prawne

Definicje

Klient

Każdy przedsiębiorca lub osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną w rozumieniu artykułów 1123 i kolejnych Kodeksu cywilnego bądź osoba prawna, która odwiedza Stronę będącą przedmiotem niniejszych warunków ogólnych.

Usługi

Grupa LEBON dostarcza Klientom środki ochrony indywidualnej (ŚOI).

Zawartość

Całość elementów stanowiących informację zawartą na Stronie, w szczególności teksty – obrazy – filmy wideo.

Informacje o klientach

Dalej nazywane „Informacją/Informacjami”, które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez grupę LEBON w celu zarządzania kontem, relacjami z klientami oraz do celów analizy i statystyki.

Użytkownik

Zalogowany użytkownik, korzystający ze wskazanej wyżej strony.

Dane osobowe

„Informacje umożliwiające w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których one dotyczą” (artykuł 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).
Pojęcia „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą”, „podmiot przetwarzający” i „dane wrażliwe” mają znaczenie nadane im w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

1, Prezentacja strony internetowej

Odwiedzasz aktualnie stronę internetową www.lebonprotection.com, która jest własnością spółki Lebon Protection Industrielle. Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej użytkownicy strony internetowej www.lebonprotection.com są informowani o tożsamości poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie i kontrolę:

Właściciel

Lebon Protection Industrielle, Société à responsabilité limitée [Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] o kapitale zakładowym wynoszącym 120 000 euro – nr RCS [odpow. KRS] 310 360 789 DOUAI

LEBON International S.A.R.L, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym: 20 000 000 euro, nr RCS B177542

Dyrektor wydania

Fabrice LEBON działający w charakterze Prezesa spółki LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE — Ustawa audiowizualna z dn. 29 lipca 1982 r., ustawa nr 2000-79 z dn. 1 sierpnia 2000 r.

Pomysł i realizacja

Agencja internetowa Silicon Salad – 130 rue Royale 59000 Lille https://www.siliconsalad.com

Dostawca usług hostingowych

Amazon Web Services – Ustawa z dn. 1 sierpnia 2000 r. artykuły 43-8 do 43-10

Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań, prosimy o wiadomość: lebon@lebonprotection.com

Zgodnie z francuskim prawem zgłosiliśmy naszą stronę internetową do Commission Nationale Informatique et libertés [Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód] (CNIL).

2. Ogólne warunki korzystania ze strony i proponowanych usług

Strona internetowa stanowi utwór chroniony przepisami Kodeksu prawa własności intelektualnej oraz mającymi zastosowanie międzynarodowymi przepisami prawnymi. Klient w żaden sposób nie może ponownie wykorzystywać, przekazywać lub wykorzystywać na własny użytek całości ani części elementów lub utworów Strony internetowej.

Korzystanie ze strony www.lebonprotection.com oznacza całkowitą akceptację dalej opisanych ogólnych warunków korzystania ze Strony. Wspomniane warunki mogą być w dowolnym momencie zmieniane lub uzupełniane, w związku z tym prosimy korzystających ze strony www.lebonprotection.com o regularne ich sprawdzanie.

Niniejsza strona internetowa jest zazwyczaj dostępna dla użytkowników w każdym momencie. Niemniej jednak grupa LEBON może podjąć decyzję o czasowej przerwie w działaniu spowodowanej konserwacją techniczną i postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o terminie i godzinach takiej interwencji. Odpowiedzialna grupa LEBON regularnie aktualizuje zawartość strony www.lebonprotection.com. Na tej samej zasadzie w każdym momencie zmianom mogą ulegać informacje prawne: są one jednak wiążące dla użytkownika, który powinien je sprawdzać tak często, jak to możliwe, w celu zapoznania się z ich treścią.

3. Opis dostarczanych usług

Celem strony internetowej www.lebonprotection.com jest dostarczanie informacji dotyczących całej działalności spółki. Grupa LEBON stara się umieszczać na stronie www.lebonprotection.com jak najdokładniejsze informacje. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane przez nią samą, czy też przez osoby trzecie, które przekazały jej te informacje.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej www.lebonprotection.com podane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zamieszczone na stronie www.lebonprotection.com nie są wyczerpujące. Są one podane z zastrzeżeniem zmian, które zostały wprowadzone od momentu umieszczenia ich w Internecie.

4. Umowne ograniczenia dotyczące danych technicznych.

Strona korzysta z technologii JavaScript. Strona internetowa nie odpowiada za szkody materialne spowodowane korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony za pomocą najnowszych, wolnych od wirusów urządzeń i nowoczesnej przeglądarki internetowej. Strona www.lebonprotection.com znajduje się na serwerach usługodawcy działającego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

Ma on za zadanie realizować usługę zapewniającą najwyższy poziom dostępności. Dostawca usług hostingowych zapewnia ciągłość obsługi 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zastrzega on sobie jednak prawo przerwania usługi hostingu na jak najkrótszy okres czasu, w szczególności do celów związanych z konserwacją lub poprawą infrastruktury, w przypadku jej awarii lub jeżeli usługi generują ruch uznany za nietypowy.

Grupa LEBON oraz dostawca usług hostingowych nie biorą odpowiedzialności w przypadku niepoprawnego działania sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu informatycznego i telefonicznego związanego w szczególności z przeciążeniem sieci uniemożliwiającym dostęp do serwera.

5, Własność intelektualna i podrabianie

Grupa LEBON jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafiki, logo, filmów wideo, ikon i dźwięków. Wszelkie powielanie, reprezentowanie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja wszystkich lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody grupy LEBON.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za podrabianie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L. 335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

6, Ograniczenia odpowiedzialności

Strona internetowa prowadzona jest przez grupę LEBON. Grupa LEBON jest odpowiedzialna za jakość i prawdziwość Zawartości, którą publikuje.

Grupa LEBON nie bierze odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia sprzętu użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej www.lebonprotection.com, wynikające z używania sprzętu nie odpowiadającego specyfikacji wskazanej w punkcie 4 bądź z pojawienia się błędu lub niezgodności.

Grupa LEBON nie może również ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata udziału w rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej www.lebonprotection.com. Dla użytkowników dostępne są pola interaktywne (możliwość zadawania pytań w polu Kontakt). Grupa LEBON zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, wszelkich treści zawartych w tym miejscu, które naruszają prawo obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby grupa LEBON zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od wykorzystanego nośnika (tekst, fotografia itp.).

7, Zarządzanie danymi osobowymi

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, ustawie z dnia 06 sierpnia 2004 r. o Informatyce i Wolności oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Podmioty odpowiedzialne za gromadzenie danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach tworzenia konta osobistego Użytkownika i przeglądania przez niego Strony internetowej jest: grupa LEBON. Grupę LEBON reprezentuje Fabrice Lebon, jej przedstawiciel prawny.

Grupa LEBON, jako administrator gromadzonych danych, zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Jest w szczególności odpowiedzialna za ustalenie celów przetwarzania danych, dostarczanie potencjalnym i aktualnym klientom – od momentu uzyskania ich zgody – pełnych informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania zgodnego z rzeczywistością. Ilekroć grupa LEBON przetwarza Dane Osobowe, podejmuje równocześnie wszelkie racjonalne środki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są dokładne i istotne dla celów, dla których grupa LEBON je przetwarza.

7.2 Cel gromadzonych danych

Grupa LEBON może przetwarzać całość lub część danych:

 • w celu umożliwienia przeglądania Strony oraz zarządzania i śledzenia zamówionych przez użytkownika usług: dane dotyczące połączenia i korzystania ze Strony, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamowanie, hakerstwo…): sprzęt komputerowy używany do przeglądania, adres IP, hasło (haszowane)
 • w celu usprawnienia poruszania się po Stronie: dane połączenia i użytkowania
 • w celu przeprowadzania dobrowolnych badań satysfakcji dotyczących Lebon Protection: adres e-mail
 • w celu przeprowadzania kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail

Grupa LEBON nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne lub do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo do dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownicy serwisu mają następujące prawa:

 • prawo do dostępu (art. 15 RODO) i sprostowania (art. 16 RGPD), aktualizacji, kompletności danych Użytkowników, prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (artykuł 17 RODO), w przypadku gdy są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub gdy ich gromadzenie, korzystanie z nich, ujawnianie lub zbieranie jest zakazane,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (artykuł 13-2c RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (artykuł 18 RODO)
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (artykuł 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia wnoszonych przez Użytkowników danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (artykuł 20 RODO)
 • prawo do wskazania przeznaczenia danych Użytkowników w przypadku ich śmierci oraz do wyboru osób, którym Lebon Protection powinno przekazać (lub nie przekazywać) dane – wcześniej wskazanym osobom trzecim.
  Gdy tylko dowie się o śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji z jego strony, grupa LEBON zobowiązuje się zniszczyć jego dane, chyba że ich przechowywanie okaże się konieczne dla celów dowodowych lub w celu spełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli Użytkownik chce wiedzieć, w jaki sposób grupa LEBON korzysta z jego danych osobowych, poprosić o ich poprawienie lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, może skontaktować się z grupą LEBON pisemnie pod następującym adresem:

Informacje na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla Lebon Protection. Użytkownik posiada prawo do dostępu, zmiany, korekty i usunięcia danych, które go dotyczą zgodnie z art. 34 ustawy o Informatyce i Swobodach. Aby skorzystać z tego prawa, należy napisać na następujący adres:

Le groupe LEBON, Vie privée, 130 rue Royale 59000 Lille

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby, aby grupa LEBON poprawiła, zaktualizowała lub usunęła, potwierdzając swoją tożsamość przy użyciu kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie Danych Osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na grupę LEBON przez prawo, w szczególności w zakresie przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Wreszcie, użytkownicy grupy LEBON mogą złożyć skargę do organów nadzoru, a w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieprzekazywanie danych osobowych

Grupa LEBON powstrzyma się od przetwarzania, hostingu lub przekazywania informacji zbieranych od swoich Klientów do krajów spoza Unii Europejskiej lub uznanych przez Komisję Europejską za „nieodpowiednie” bez uprzedniego poinformowania klienta. Niemniej jednak grupa LEBON ma swobodę wyboru podwykonawców technicznych i handlowych pod warunkiem, że zapewnią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

Grupa LEBON zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności, żeby nie były one przekazywane osobom nieupoważnionym. Jednakże, jeśli grupa LEBON zostanie poinformowana o incydencie wpływającym na integralność lub poufność Informacji o Kliencie, musi jak najszybciej poinformować Klienta o incydencie i podjętych środkach naprawczych. Ponadto grupa LEBON nie gromadzi żadnych „danych wrażliwych”.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne grupy LEBON i podwykonawców (dostawców usług) wyłącznie do celów niniejszej polityki.

W granicach ich odpowiednich właściwości i do celów wymienionych powyżej, głównymi osobami mogącymi mieć dostęp do danych Użytkowników grupy LEBON są pracownicy naszej obsługi klienta.

8. Powiadomienie o incydencie

Niezależnie od poczynionych wysiłków, żadna metoda przesyłania danych przez Internet i ich elektronicznego przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy o tym zainteresowanych użytkowników, aby mogli oni podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszelkich sprawach związanych z bezpieczeństwem ich kont oraz do dostarczania im wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia ich prawnych obowiązków sprawozdawczych.

Żadne dane osobowe użytkownika strony www.lebonprotection.com nie są bez jego wiedzy publikowane, wymieniane, przekazywane, odstępowane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko nabycie grupy LEBON i jej praw pozwoliłoby na przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, który także byłby związany tym samym obowiązkiem przechowywania i modyfikowania danych wobec użytkownika witryny www.lebonprotection.com.

9, Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych i Danych Osobowych dotyczących zdrowia, grupa LEBON korzysta z sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania Danych Osobowych, grupa LEBON podejmuje wszelkie uzasadnione środki mające na celu ochronę ich przed utratą, nadużyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

10. Linki hipertekstowe „cookies” i znaczniki internetowe

Strona www.lebonprotection.com zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą grupy LEBON. Niemniej jednak, grupa LEBON nie ma możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron internetowych, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się wyłączyć plików cookies, zgadza się, że strona może z nich korzystać. Użytkownik może w dowolnym momencie i bezpłatnie wyłączyć te pliki przy użyciu oferowanych i poniżej wskazanych opcji dezaktywacji, uwzględniając, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części usług oferowanych przez witrynę.

10.1 Pliki cookies

Plik cookie to niewielki plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i zapisywany na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie), (dalej nazywane plikami „cookies”). Plik ten zawiera informacje takie jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika, a także data i godzina dostępu. Pliki cookies nie wywołują żadnego zagrożenia dla urządzenia końcowego Użytkownika.

Grupa LEBON może przetwarzać informacje Użytkownika dotyczące jego wizyty na Stronie, takie jak konsultowane podstrony i wykonane wyszukiwania. Informacje te pozwalają grupie LEBON poprawić zawartość Strony i nawigacji użytkownika.

Ponieważ pliki cookies ułatwiają nawigację i/lub świadczenie usług oferowanych przez Stronę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby mógł zdecydować, czy zaakceptować je w taki sposób, aby pliki cookies były zapisywane na urządzeniu końcowym, czy też przeciwnie, aby były odrzucane, bądź systematycznie, bądź w zależności od tego, kto je emituje. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia przeglądarki w taki sposób, by akceptowanie lub odrzucanie plików cookies odbywało się za każdym razem przed zapisaniem ich na urządzeniu. Grupa LEBON informuje Użytkownika, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje jego przeglądarki mogą być dostępne.

Jeśli Użytkownik odmówi zapisu plików cookies na swoim urządzeniu końcowym lub przeglądarce, lub jeśli Użytkownik usunie już zapisane pliki cookies, zostanie on poinformowany, że jego przeglądanie i korzystanie ze Strony może być ograniczone. Może mieć to także miejsce, gdy grupa LEBON lub jeden z jej dostawców usług nie może rozpoznać, do celów zgodności technicznej, typu przeglądarki używanej przez urządzenie końcowe, ustawień języka i wyświetlania bądź kraju, z którego to urządzenie wydaje się być podłączone do Internetu.

W odpowiednim przypadku, grupa LEBON nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem działania Strony i ewentualnych usług oferowanych przez grupę LEBON, wynikające z (i) niewyrażenia zgody przez Użytkownika na pliki cookies (ii) braku możliwości zapisywania lub sprawdzania przez grupę LEBON plików cookies niezbędnych do ich funkcjonowania, z powodu wyboru użytkownika. Zarządzanie plikami cookies i wyborami dokonywanymi przez Użytkownika zależy od konfiguracji danej przeglądarki. Omówiona jest ona w menu pomocy używanej przeglądarki, gdzie opisany jest sposób, w jaki Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać wyboru i zmieniać ustawienia dotyczące plików cookies. Grupa LEBON może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy pomogą jej zbierać i przetwarzać informacje opisane w niniejszej sekcji.

Wreszcie, klikając na ikony dedykowane portalom społecznościowym Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus na stronie Grupy LEBON lub w jej aplikacji mobilnej oraz jeśli użytkownik zaakceptował pliki cookies, kontynuując przeglądanie Strony internetowej lub aplikacji mobilnej grupy LEBON, portale Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również umieszczać pliki cookies na urządzeniach końcowych (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym).

Te rodzaje plików cookies są umieszczane na urządzeniach końcowych użytkownika tylko za jego zgodą, w trakcie dalszego przeglądania strony internetowej lub aplikacji mobilnej grupy LEBON. W każdej chwili Użytkownik może jednak wycofać swoją zgodę dla grupy LEBON na umieszczanie tego typu plików.

10.2 Metatagi

Grupa LEBON może okazjonalnie używać metatagów (nazywanych także „znacznikami” lub znacznikami akcji, jednopikselowymi plikami GIF, przezroczystymi plikami GIF, niewidocznymi plikami GIF i plikami GIF jeden do jednego) i wdrażać je za pośrednictwem partnerów, specjalizujących się w analityce internetowej, którzy mogą działać (i w związku z tym przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP Użytkownika) za granicą.

Tagi te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom Internetu dostęp do Strony, jak i na różnych je podstronach.

Technologia ta pozwala grupie LEBON ocenić odpowiedzi odwiedzających Stronę i skuteczność jej działań (na przykład ile razy strona jest otwierana i jakie informacje są sprawdzane), jak również umożliwia korzystanie z tej Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może zbierać informacje o odwiedzających Stronę i inne strony internetowe za pomocą tych tagów, sporządzać raporty o działalności Strony dla grupy LEBON, oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z Serwisu i z Internetu.

11. Właściwe prawo i sądy

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu www.lebonprotection.com podlegają prawu francuskiemu. Poza przypadkami, w których prawo na to nie zezwala, wyłączną jurysdykcję przyznaje się właściwym sądom w Lille.

Zobacz również Powrót do wszystkich nowości: